กากถั่วเหลืองสำหรับอาหารสัตว์


แชร์ให้เพื่อน :

สวัสดีครับ วันนี้เรามาทำความรู้จักกับกากถั่วเหลืองกันครับ กากถั่วเหลืองนั้นเป็นวัตถุดิบที่สำคัญมากในวงการเลี้ยงสัตว์ ถือเป็นอาหารสัตว์ที่ใช้กันมาก เนื่องจากผลิตได้ในประเทศ ซึ่งการผลิตและการใช้งานกากถั่วเหลืองนั้น กากถั่วเหลืองของเรา มีมาตรฐานสินค้าเกษตร ของกรมปศุสัตว์ ดังนี้ครับ

 

 

กากถั่วเหลือง (soybean meal)

หมายถึง ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองท่ีได้จากการนำน้ำมันออกจากเมล็ดถั่วเหลือง ซึ่งอาจนำเปลือกกลับเข้าไปรวมกับกาก ที่เรียกว่ากากถั่วเหลืองรวมเปลือก (non dehulled soybean meal) หรือไม่นำเปลือกกลับไปรวมกับกาก ที่เรียกว่า กากถั่วเหลืองไม่รวมเปลือก (dehulled soybean meal) แล้วนำไปผ่านกระบวนการลดขนาด

กากถั่วเหลืองต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

  • ไม่จับตัวเป็นก้อนแข็ง
  • มีสีสม่ำเสมอ และไม่มีสีผิดปกติ
  • ไม่มีกลิ่นผิดปกติ
  • ไม่พบเชื้อราท่ีมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
  • ไม่มีสิ่งปลอมปน

การบรรจุ

  • ภาชนะบรรจุต้องมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ไม่มีกลิ่นและสิ่งแปลกปลอม มีคุณสมบัติทนทานต่อการ ขนส่ง และรักษาคุณภาพของกากถั่วเหลืองได้เมื่อถึงปลายทาง วัสดุที่ใช้ภายในภาชนะบรรจุต้องสะอาดและ มีคุณภาพ สามารถป้องกันความเสียหายที่จะมีผลต่อคุณภาพของกากถั่วเหลือง การใช้วัสดุโดยเฉพาะ กระดาษหรือตราประทับที่มีข้อกำหนดทางการค้าสามารถทำได้ หากมีการพิมพ์หรือการแสดงฉลากต้องใช้ หมึกพิมพ์หรือกาวที่ไม่เป็นพิษ
  • กากถั่วเหลืองในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอส่วนของกากถั่วเหลืองที่มองเห็นจาก ภายนอกภาชนะบรรจุต้องเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

 

รูปตัวอย่างของกากถั่วเหลือง

กากถั่วเหลือง แหล่งโปรตีนของหมู

กากถั่วเหลืองที่ได้มาตรฐาน

 

กากถั่วเหลืองแบบรวมเปลือก

 

กากถั่วเหลืองความชื้นสูง

 

กากถั่วเหลืองที่มีเชื้อรา

 

ข้อมูลเกี่ยวกับกากถั่วเหลือง

https://www.goodthaifeed.com/กากถั่วเหลือง/

 

แชร์ให้เพื่อน :